Regulamin dropshipping

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU:
OGÓLNE WARUNKI USŁUGI DROPSHIPPINGU W SKLEPIE INTERNETOWYM GENTLE-MAN.PL

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DROPSHIPPINGU
3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY DROPSHIPPINGU
6. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZEDAWCY
7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dropshippingu skierowane są do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, którzy składają Zamówienie wyrażając chęć jego realizacji w ramach Umowy Dropshippingu. W zakresie nieuregulowanym w Ogólnych Warunkach Dropshippingu do Umowy Dropshippingu stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego z wyłączeniem postanowień dotyczących konsumentów. Stroną Umowy Dropshippingu nie może być konsument.
1.2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Klient Końcowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Dropshippingu.


1.3. Definicje:
1.1. KLIENT KOŃCOWY – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Klientem Sklepu Internetowego i która została wskazana przez Klienta jako odbiorca Produktu dostarczanego w realizacji Umowy Dropshippingu zawartej między Klientem a Sprzedawcą zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Dropshippingu.


1.2. OGÓLNE WARUNKI DROPSHIPPINGU – niniejszy załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego.


1.3. UMOWA DROSHIPPINGU – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem będącym przedsiębiorcą a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, obejmująca dostawę Produktu do Klienta Końcowego wskazanego przez Klienta. Integralną częścią każdej Umowy Dropshippingu zawartej w Sklepie Internetowym są niniejsze Ogólne Warunki Dropshippingu oraz Regulamin Sklepu Internetowego, w szczególności postanowienia dotyczące przedsiębiorców, które stanowią punkt 9 Regulaminu.


2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY DROSHIPPINGU
2.1. Zawarcie Umowy Dropshippingu między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, pod warunkiem zaznaczenia w Formularzu Zamówienia fakultatywnego pola „Dropshipping”.
2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Dropshippingu.


2.3. Procedura zawarcia Umowy Dropshippingu w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
1.4. Zawarcie Umowy Dropshippingu między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu pod warunkiem zaznaczenia w Formularzu Zamówienia fakultatywnego pola „Dropshipping” oraz podania danych identyfikujących go jako przedsiębiorcę, w tym numeru NIP oraz firmy.


1.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Dropshippingu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Dropshippingu między Klientem, a Sprzedawcą.


2.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Dropshippingu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszych Ogólnych Warunków Dropshippingu oraz Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Dropshippingu jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
1.6. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
1.7. Bank: ING Bank Śląski S.A.
1.8. Numer rachunku: 84 1050 1562 1000 0091 4987 6246.
1.9. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.dotpay.pl.
1.10. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
1.11. Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych..


3.2. Termin płatności:
1.12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
4.1. Dostawa Produktu do Klienta Końcowego dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2. Dostawa Produktu do Klienta Końcowego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty i czas dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


4.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
1.13. Przesyłka kurierska.
1.14. Przesyłka paczkomatowa.
1.15. Odbiór Produktu przez wyznaczonego przez Klienta dostawcę – wymaga wskazania przez Klienta dostawcy uprawnionego do odbioru Produktu oraz podania przez tego dostawcę numeru zamówienia przy odbiorze.


4.4. Termin dostawy Produktu do Klienta Końcowego wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta Końcowego liczy się w następujący sposób od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY DROPSHIPPINGU
5.1. Przy wykonywaniu obowiązków wynikających z Umowy Dropshippingu Sprzedawca oraz Klient zobowiązani są dołożyć należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedawca oraz Klient zobowiązani są wykonywać Umowę Dropshippingu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i z poszanowaniem interesów drugiej strony.
5.2. Klient nie jest pełnomocnikiem ani agentem Sprzedawcy i nie ma prawa składania ani przyjmowania w jego imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy, a także przyjmowania na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń.
5.3. Sprzedawca udzieli Klientowi na jego wyraźne życzenie niezbędnych wyjaśnień i informacji do prawidłowego promowania, sprzedaży i korzystania z Produktów Sprzedawcy, pod warunkiem, że są one w posiadaniu Sprzedawcy.
5.4. Klient zobowiązany jest wskazać Klientowi Końcowemu przed zawarciem umowy sprzedaży Produktu w sposób jednoznaczny i zrozumiały wymagane odrębnymi przepisami informacje, w tym w szczególności procedurę postępowania reklamacyjnego oraz – w przypadku Klientów Końcowych będących konsumentami – procedurę wykonywania prawa odstąpienia od umowy przy umowach zawieranych na odległość. Klient zobowiązany jest udzielić Klientowi Końcowemu informacji wynikających z pkt. 5.5 niniejszych Ogólnych Warunków Dropshippingu.
5.5. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca i Klient wskazują, że Sprzedawca nie jest stroną umów sprzedaży Produktu zawieranych z Klientami Końcowymi. Stroną takiej umowy jest Klient i ponosi on pełną odpowiedzialność za jej wykonanie, w tym za przestrzeganie praw oraz obowiązków informacyjnych wobec Klientów Końcowych, w szczególności Klientów Końcowych będących konsumentami.
5.6. Produkty mogą być sprzedawane Klientom Końcowym przez Klienta w dowolnym kanale sprzedażowym, tj. w szczególności stacjonarnym oraz internetowym.
5.7. Sprzedawca może wyrazić zgodę na korzystanie przez Klienta ze zdjęć i atrybutów (np. rozmiar, waga, kolor – pojęcie atrybutu nie obejmuje jednak opisu Produktu) Produktów udostępnionych mu przez Sprzedawcę. Każdorazowe udzielenie zgody dla swej skuteczności wymaga jednak potwierdzenia zgody przez Sprzedawcę w formie pisemnej lub mailowej. W razie wyrażenia zgody Klient uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu zdjęć i atrybutów tylko w celu sprzedaży Produktu. Sprzedawca może w każdej chwili cofnąć zgodę na korzystanie ze zdjęć i atrybutów, a Klient jest w takim wypadku obowiązany do niezwłocznego zaprzestania korzystania z nich. W przypadku korzystania przez Sprzedawcę ze zdjęć Produktów mimo braku zgody Sprzedawcy, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Klienta karą umowną w wysokości 20 000 zł. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.8. Klient jest uprawniony do wykonania zdjęć i opisów Produktów we własnym zakresie i z własnym logiem w celu realizacji niniejszej Umowy.
5.9. W przypadku gdy Klient Końcowy nie odbierze Produktu albo dostawa Produktu okaże się niemożliwa z innych przyczyn, koszty dostawy pokrywa Klient. Ponowne dostarczenie Produktu nastąpi po uprzednim uregulowaniu kosztów dostawy, w tym kosztów ponownej dostawy. Ponowne dostarczenie Produktu nastąpi na wyraźne żądanie Klienta.


6. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZEDAWCY
6.1. W trakcie trwania Umowy Dropshippingu, a także bezterminowo po jej rozwiązaniu Klient zobowiązuje się do zachowania ścisłej poufności oraz do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, finansowych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych i know-how Sprzedawcy oraz przedsiębiorstw powiązanych ze Sprzedawcą.
6.2. Obowiązek nie ujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy nie dotyczy informacji: (1) których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, (2) podanych wcześniej przez Sprzedawcę do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych, (3) uznanych przez Sprzedawcę za objęte obowiązkiem poufności, co do których Sprzedawca wyraził późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnienie.
6.3. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie wypowiedzenia Umowy Dropshippingu lub jej rozwiązania w dowolnym trybie.
6.4. Informacje, o których mowa w pkt. 6.1 Ogólnych Warunków Dropshippingu oraz inne informacje dotyczące Sprzedawcy, o których Klient powziął wiadomość przy wykonywaniu Umowy Dropshippingu lub w związku z nią nie mogą być wykorzystywane przez Klienta do innych celów niż wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy Dropshippingu.


7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Zawierając Umowę Dropshippingu, Klient powierza Sprzedawcy trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych.
7.2. Klient oświadcza, że jest administratorem danych Klientów Końcowych, które powierza Sprzedawcy.
7.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: dane Klienta Końcowego (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego), dane osoby upoważnionej do odbioru Produktu.
7.4. Dane Klientów Końcowych mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Dropshippingu.
7.5. Sprzedawca zobowiązuje się, jeszcze przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie i utrzymywanie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 39a powyższej ustawy, odpowiednich do rodzaju przetwarzanych danych.
7.6. Sprzedawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości zapłaconej ceny z tytułu danej Umowy Dropshippingu objętej roszczeniem Klienta, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy roszczenie związane jest jedynie z danym produktem albo produktami, to wysokość odpowiedzialności ograniczona jest jedynie do wysokości zapłaconej ceny za dany produkt albo produkty. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.